Skip to content

ทีมงานฝ่ายบริหาร

 • David A. Zapico

  ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  Mr. Zapico ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการในเดือนมิถุนายน 2017 และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารตั้งแต่พฤษภาคม 2016 ก่อนหน้านี้ เขาดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการตั้งแต่มกราคม 2013 ถึง พฤษภาคม 2016 เขาเป็นประธานของแผนกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ตุลาคม 2003 ถึงมกราคม 2013 เขาเริ่มร่วมงานกับ AMETEK ในตำแหน่งวิศวกรผลิตภัณฑ์ในปี 1990 และดำรงหลากหลายตำแหน่งในด้านวิศวกรรมและการบริหารทั่วไป เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานแผนกเครื่องมือกระบวนการในปี 1996 และรองประธานและผู้จัดการทั่วไปของแผนก AMETEK อวกาศและเครื่องมือไฟฟ้าในปี 1999 เขาสำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัย Case Western Reserve และปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon

 • William J. Burke

  รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

  Mr. Burke ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินตั้งแต่พฤษภาคม 2016 ก่อนหน้านี้เขาดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสแผนกบัญชีกลาง & เหรัญญิกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2012 ถึงพฤษภาคม 2016 รองประธานแผนกเหรัญญิกตั้งแต่พฤศจิกายน 2011 ถึงมิถุนายน 2012 รองประธานแผนกนักลงทุนสัมพันธ์และเหรัญญิกตั้งแต่มีนาคม 2007 ถึงพฤศจิกายน 2011 และรองประธานแผนกนักลงทุนและองค์กรสัมพันธ์ตั้งแต่ 1999 ถึง 2007 ก่อนหน้าตำแหน่งนี้ Mr. Burke เคยดำรงหลากหลายตำแหน่งทางการเงินและการปฏิบัติการก่อนหน้าร่วมงานกับ AMETEK ในปี 1987 Mr. Burke สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจจาก Boston College และ MBA จาก Wharton School มหาวิทยาลัย Pennsylvania

 • Tony Ciampitti

  ประธาน-เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

  Mr. Ciampitti ดำรงตำแหน่งประธานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่มกราคม 2017 ก่อนหน้านั้น เขาดำรงตำแหน่งรองประธานและผู้จัดการทั่วไป AMETEK ระบบและเครื่องมือไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2008 เขาเริ่มงานกับ AMETEK ในปี 1997 ในตำแหน่งวิศวกรสนับสนุนด้านเทคนิคและได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายฝ่ายภูมิภาคในปี 1998 ตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2005 Mr. Ciampitti เป็นหนึ่งในแผนกธุรกิจเครื่องมือไฟฟ้าโดยเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด แล้วกลายมาเป็นผู้จัดการธุรกิจในภายหลัง ตั้งแต่ปี 2005 ถึง 2008 เขาดำรงตำแหน่งรองประธานแผนกและผู้จัดการหน่วยธุรกิจน้ำมัน & แก๊สต้นน้ำของ AMETEK Mr. Ciampitti สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัย Penn State

 • John W. Hardin

  ประธาน-เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

  Mr. Hardin ดำรงตำแหน่งประธานแผนกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่กรกฎาคม 2008 ก่อนหน้านั้น เขาดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโส AMETEK อวกาศและกลาโหมตั้งแต่ปี 2004 และรองประธานและผู้จัดการทั่วไปตั้งแต่ปี 2003 เข้าเริ่มงานกับ AMETEK ในปี 1998 ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของแผนก Dixson เขาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการหน่วยธุรกิจยานพาหนะหนักในปี 2000 และรองประธานและผู้จัดการทั่วไปในปี 2003 เขาสำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัย University of Missouri, Columbia และปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัย Webster

 • Timothy N. Jones

  ประธาน-กลุ่มไฟฟ้าเชิงกล

  Mr. Jones ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มไฟฟ้าเชิงกลตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2006 ก่อนหน้านั้น เขาดำรงตำแหน่งรองประธานและผู้จัดการทั่วไป AMETEK กระบวนการ & เครื่องมือการวิเคราะห์ตั้งแต่ปี 1999 เขาเริ่มงานกับ AMETEK ในปี 1979 ในตำแหน่งวิศวกรระบบ เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์เผาไหม้และเครื่องมือการวิเคราะห์ทางอุตสาหกรรมในปี 1986 และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมในปี 1989 เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนทางเทคโนโลยีในปี 1992 และได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานแผนกในปี 1995 เขาสำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจาก Point Park College และปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัย Pittsburgh

 • Thomas C. Marecic

  ประธาน-เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

  Mr. Marecic ดำรงตำแหน่งประธานแผนกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่กรกฎาคม 2014 ก่อนหน้านั้น เขาดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปแผนกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2013 เขาเริ่มงานกับ AMETEK ในปี 1994 ในตำแหน่งวิศวกรผลิตภัณฑ์ในแผนกกระบวนการ & เครื่องมือการวิเคราะห์ เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในฝ่ายบริหาร ซึ่งรวมถึงตำแหน่งรองประธานและผู้จัดการทั่วไปในแผนกกระบวนการ & เครื่องมือการวิเคราะห์ตั้งแต่ปี 2006 เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเคมีจากมหาวิทยาลัย Penn State University ปริญญาโทสาขาเคมีจากมหาวิทยาลัย Duquesne University และปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจาก Katz School of Business มหาวิทยาลัย Pittsburgh

 • Ronald J. Oscher

  เจ้าหน้าที่บริหารระดับหัวหน้า

  Mr. Oscher ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับหัวหน้าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2016 ก่อนหน้านี้ เขาดำรงตำแหน่งประธานแผนกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่พฤศจิกายน 2014 ก่อนหน้านั้น เขาดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปแผนกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2013 เขาเริ่มงานกับ AMETEK ในปี 2010 ในตำแหน่งรองประธานและผู้จัดการทั่วไปของแผนกการวิเคราะห์วัสดุของ AMETEK ก่อนหน้าร่วมงานกับ AMETEK เขาดำรงหลากหลายตำแหน่งกับ Emerson Electric Corporation, Westinghouse และ McDonnell Douglas เขาสำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์ในสาขาวิศวกรรมของไหลและวิทยาศาสตร์ความร้อนจากมหาวิทยาลัย Case Western Reserve และปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจาก Baker College