Skip to content

กลยุทธ์

กลยุทธ์การเติบโตสี่ประการ
แผนการเติบโตขององค์กร AMETEK ตั้งอยู่บนกลยุทธ์หลักสี่ประการ: ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน การเข้าซื้อกิจการตามกลยุทธ์ การขยายตลาด & ขยายตัวระดับโลก และผลิตภัณฑ์ใหม่ วัตถุประสงค์แผนการเติบโตคือการบรรลุอัตราการเติบโตร้อยละสองหลักต่อปีในด้านรายได้ต่อหุ้นและผลตอบแทนต่อเงินทุนรวมที่เหนือกว่า กลยุทธ์เหล่านี้มอบขอบข่ายงานสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น

กลยุทธ์การเติบโตของ AMETEK

ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน: ด้วยการมุ่งเน้นในด้านประสิทธิภาพการดำเนินการ การจัดการสินทรัพย์และความพึงพอใจของลูกค้า ความเป็นเลิศในการดำเนินงานเป็นหนึ่งในกลยุทธ์เสาหลักของ AMETEK สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยต้นทุนของ AMETEK สิ่งนี้เพิ่มมูลค่าอย่างมากต่อธุรกิจที่โดดเด่น และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพของธุรกิจที่เพิ่งถูกเข้าซื้อ

การเข้าซื้อกิจการตามกลยุทธ์: AMETEK เป็นผู้เข้าซื้อกิจการที่ดำเนินการอย่างเป็นประจำและมีวินัย บริษัทมีกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการที่มุ่งมั่น กระบวนการการสอบทานธุรกิจที่ทั่วถึงและความสามารถที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการบูรณาการอย่างรวดเร็วกับธุรกิจที่เพิ่งเข้าซื้อกิจการ เป้าหมายของบริษัทคือการบรรลุขนาดที่เหมาะสมที่สุดและความได้เปรียบทางการแข่งขันและเพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่ตลาดที่กำลังเติบโตและเทคโนโลยีใหม่

การขยายตลาด & ขยายตัวระดับโลก: กลยุทธ์เป็นสิ่งที่ส่งผลสำคัญต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ AMETEK ยอดขายมากกว่าครึ่งหนึ่งของยอดขายรวมของ AMETEK มาจากตลาดภายนอกสหรัฐอเมริกา AMETEK มีแผนในการขยายการผลิตมูลค่าต่ำในพื้นที่สำคัญของโลก แผนในการเข้าซื้อกิจการและผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตภายนอกสหรัฐอเมริกา และเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ความสามารถในการขาย การตลาด และการแจกจ่ายทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์ใหม่: ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้สร้างการเติบโตของ AMETEK AMETEK มีชื่อเสียงที่ดีในด้านความรู้ความสามารถเชิงนวัตกรรมทางเทคนิคและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทได้เพิ่มการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องโดยมีจุดมุ่งหมายในการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดให้มากขึ้น รวดเร็วขึ้น และประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ประสบความสำเร็จและเป็นนวัตกรรม