Skip to content

ธุรกิจ

National Controls Corporation - NCC

    • โทรศัพท์: +1 630-231-5900
    • แฟกซ์: +1 630-231-1377
    • 27755 Diehl Road, Suite 300, Warrenville, IL, 60555, สหรัฐอเมริกา

    ผู้นำระดับโลกในด้านการออกแบบและผลิตเครื่องมือควบคุมพิเศษพร้อมหลากหลายผลิตภัณฑ์, ซึ่งรวมถึงการควบคุมการแสดงผลกราฟิกหน้าจอสัมผัส, การควบคุม OEM บริการอาหาร, เครื่องมือจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์แบบแยก, เครื่องมือควบคุมกระบวนการ OEM แบบมาตรฐานและกำหนดเฉพาะ, ตัวระบุและควบคุมอุณหภูมิและเครื่องมือควบคุมการกรองอากาศ 

    รับทิศทาง