Skip to content

ธุรกิจ

การวิเคราะห์วัสดุ

การวิเคราะห์วัสดุเป็นผู้นำในด้านห้องปฏิบัติการขั้นสูงและเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ใช้โดยสถาบันการศึกษา รัฐบาลและอุตสาหกรรมเพื่อทำการวิเคราะห์ทางองค์ประกอบ การวิจัยนาโนเทคโนโลยีและวัสดุ และเพื่อทำการรับประกัน วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพในสถานที่ นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำในด้านกล้องดิจิทัลความเร็วสูงยิ่งที่ใช้ในการทหาร ยานยนต์ วิศวกรรม การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดสดและความบันเทิง