Skip to content

ธุรกิจ

CAMECA Atom Probe Technology Center

    • โทรศัพท์: +1 608-274-6880
    • แฟกซ์: +1 608-442-0622
    • 5470 Nobel Drive, Madison, WI, 53711, สหรัฐอเมริกา

    ผู้นำระดับโลกสำหรับสเปกโทรมิเตอร์มวลไอออนรอง (SIMS), อิเล็กตรอนโพรบไมโครแอนาไลซิส (EPMA), เครื่องวัดการปล่อยรังสีเอกซเรย์ที่เหนี่ยวนำโดยอิเล็กตรอนพลังงานต่ำ (LEXES) และโทโมกราฟีโพรบอะตอม (APT), CAMECA มอบเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับชุมชนวิจัยระหว่างประเทศและโซลูชันการวัดในโรงงาน/ใกล้โรงงานสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสารกึ่งตัวนำ ตลาดประกอบไปด้วย วัสดุ, นิวเคลียร์, สารกึ่งตัวนำ, ธรณีศาสตร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต

    รับทิศทาง