Skip to content

ธุรกิจ

Signal Recovery

    • โทรศัพท์: +1 865-483-2118
    • แฟกซ์: +1 865-481-2410
    • 801 South Illinois Avenue, Oak Ridge, TN, 37831-0895, สหรัฐอเมริกา

    เครื่องมือเฉพาะสำหรับการวัดสัญญาณไฟฟ้าระดับต่ำหรือสัญญาณที่ปนเปื้อนด้วยคลื่นสัญญาณรบกวนหรือการรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ตัวขยายสัญญาณแบบล็อก, เครื่องมือเฉลี่ยสัญญาณและบ็อกคาร์, เครื่องตัดแสง, ตัวขยายสัญญาณส่วนหน้า, ตัวนับ/ตัวจับเวลา, และตัวผสมสัญญาณ ตลาดประกอบด้วยเครื่องมือทางแสง, แม่เหล็ก, การทดสอบเชิงกลและโพรบสแกน, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องวัดมวลระยะเวลาเดินทางและโซลูชัน OEM

    รับทิศทาง