Skip to content

ธุรกิจ

Sunpower

    • โทรศัพท์: +1 740-594-2221
    • แฟกซ์: +1 740-593-7531
    • 2005 East State Street, Suite 104, Athens, OH, 45701-2627, สหรัฐอเมริกา

    ผู้นำในด้านเทคโนโลยี Stirling ไร้ลูกสูบ บริการวิศวกรรมประกอบด้วยการออกแบบต้นแบบ, การพัฒนาและการผลิตเครื่องยนต์ Stirling ไร้ลูกสูบ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ CryoTel และเครื่องแปลง Stirling NASA ขั้นสูง ตลาดประกอบไปด้วยการบินและอวกาศ, พลังงานระยะไกลวิกฤติ, พลังงานไฟฟ้าโซลาร์และพลังงานการทหารแบบพกพาได้

    รับทิศทาง