Skip to content

ธุรกิจ

Rauland

    • โทรศัพท์: +1 847-590-7100
    • 1802 West Central Road, Mount Prospect, IL, 60056, สหรัฐอเมริกา

    Rauland เป็นผู้นำในตลาดในด้านการออกแบบและจัดส่งการสื่อสารที่สำคัญ, ขั้นตอนการทำงาน, และโซลูชันช่วยชีวิตสำหรับโรงพยาบาลและโรงเรียนทั่วโลก โซลูชันอย่างครอบคลุมประกอบไปด้วยการสื่อสารกับโรงพยาบาล RESPONDER และระบบโทรศัพท์สำหรับการดูแลสุขภาพและระบบการสื่อสาร TELECENTER สำหรับการศึกษา 

    รับทิศทาง