Skip to content

ธุรกิจ

Cardinal UHP

    • โทรศัพท์: +1 314-473-2121
    • แฟกซ์: +1 314-473-2120
    • 1910 Crystal Industrial Court, St. Louis, MO, 63114, สหรัฐอเมริกา

    ข้อต่อวงเชื่อมที่มีความบริสุทธิ์สูงเป็นพิเศษและท่อทั้งในแท่งและขดลวดต่อเนื่องซึ่งใช้ในระบบการผลิตที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งใน สารกึ่งตัวนำ, เทคโนโลยีชีวภาพ, เภสัชกรรม, การแพทย์, กระบวนการอาหาร, และโทรคมนาคม

    รับทิศทาง