Skip to content

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

อาหาร, เภสัชกรรมและสารกึ่งตัวนำ

การสนับสนุนธุรกิจ

 • ARIZONA INSTRUMENT
  • ความชื้น, ของแข็ง, ขี้เถ้า, เครื่องวิเคราะห์แก๊สพิษ
 • BROOKFIELD
  • เครื่องวัดความหนืด, เครื่องวัดความหนืดของเหลว , เครื่องวิเคราะห์พื้นผิว
 • CAMECA, SAS
  • SIMS/EPMA/LEXES/APT
 • CARDINAL UHP
  • ท่อและตัวยึด UHP
 • ผลิตภัณฑ์ฟลูโอพอลิเมอร์
  • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, ท่อและท่อน้ำ
 • HAYDON KERK
  • สกรูเจาะ, ตัวกระตุ้นเชิงตรง, ระบบราง/นำทางเชิงตรง
 • MAE
  • เครื่องเป่าและมอเตอร์, AC/DC อเนกประสงค์, แม่เหล็ก DC ถาวร, ตัวเข้ารหัสและเบรก
 • MOCON
  • เครื่องวิเคราะห์แก๊สในกระบวนการ, เครื่องตรวจจับ VOC, เซ็นเซอร์โฟโตไอออไนซ์เซชัน OEM
 • NATIONAL CONTROLS CORPORATION - NCC
  • เครื่องมือควบคุมอิเล็กทรอนิกส์, รีเลย์ตั้งเวลา, เครื่องมือจับเวลา, เครื่องมือควบคุมตัวจับฝุ่น
 • ORTEC
  • เครื่องมือตรวจจับเจอร์เมเนียมความละเอียดสูง, ระบบเครื่องวัดมวลสาร
 • PITTMAN มอเตอร์
  • มอเตอร์แบบมีตัวแปลงถ่าน/ไร้ตัวแปลงถ่าน, กล่องเกียร์, ตัวเข้ารหัส, ตัวขับ, เบรก
 • เครื่องมือกระบวนการ
  • ความชื้น, ซัลเฟอร์, ออกซิเจน, เครื่องวิเคราะห์แก๊สธรรมชาติ
 • SPECTRO ANALYTICAL INSTRUMENTS GMBH
  • สเปกโทรมิเตอร์มวล ICP/OES
 • TMC
  • โต๊ะกันการสั่นสะเทือน
 • ZYGO
  • อินเตอร์เฟอโรเมทรี