Skip to content

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

การสนับสนุนธุรกิจ

 • ARIZONA INSTRUMENT
  • ความชื้น, ของแข็ง, ขี้เถ้า, เครื่องวิเคราะห์แก๊สพิษ
 • BROOKFIELD
  • เครื่องวัดความหนืด, เครื่องวัดความหนืดของเหลว , เครื่องวิเคราะห์พื้นผิว
 • PRINCETON APPLIED RESEARCH
  • เครื่องมือ/ซอฟต์แวร์ไฟฟ้าเคมี, เครื่องมือโวลแทมเมททรี
 • REICHERT TECHNOLOGIES
  • เครื่องมือจักษุวิทยา
 • SIGNAL RECOVERY
  • ตัวขยายสัญญาณแบบล็อกอิน, ตัวขยายสัญญาณส่วนหน้า
 • SOLARTRON ANALYTICAL
  • เครื่องวัดอัตราการกัดกร่อนทางไฟฟ้าเคมี (EIS), การวิเคราะห์ไดอิเล็กตริก, ไฟฟ้าเคมี
 • SUNPOWER
  • เครื่องแช่ไครโอเจนและเครื่องยนต์ Stirling